ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.ซี.กราฟิคอาร์ต

T.C. GRAPHIC ART REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102513000454
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/8/2513 พ.ศ. (53 ปี 8 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
13/8/1970 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 342 ซอยสุวรรณสวัสดิ์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59112 กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์