ห้างหุ้นส่วนสามัญ รุ่งรัตนกรเฟอร์นิเจอร์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102513000306
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/6/2513 พ.ศ. (53 ปี 11 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
18/6/1970 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 900,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 51/11 ตรอกสีคาม ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 23910 การผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟ