ห้างหุ้นส่วนสามัญ นำไทยพัฒนา

NUMTHAI PATTANA REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102513000241
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/4/2513 พ.ศ. (54 ปี 1 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
30/4/1970 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 959/1 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง* เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18111 การพิมพ์หนังสือพิมพ์และวารสารอื่นๆ