ห้างหุ้นส่วนสามัญ บัวหลวง

BUA LUANG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102512000493
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/10/2512 พ.ศ. (54 ปี 8 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
1/10/1969 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 4 ซอย 71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13929 การผลิตวัสดุสิ่งทอสำเร็จรูปอื่นๆ ยกเว้น เครื่องแต่งกายซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น