ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธรรมรัตน์ฟิล์ม

THOMMRATEILM REGISTERE ORDINARY PARTNERSHIP.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102512000477
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/9/2512 พ.ศ. (54 ปี 9 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
18/9/1969 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 29 ถนนทหารบก แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59131 กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์