ห้างหุ้นส่วนสามัญ อ.โอฬาร

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102512000400
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/8/2512 พ.ศ. (54 ปี 8 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
6/8/1969 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 1609 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
วัตถุประสงค์ 64309 กิจกรรมทางการเงินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น