ห้างหุ้นส่วนสามัญ นารายณ์เธียร์เตอร์

NARAI THEATRE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102512000337
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/7/2512 พ.ศ. (54 ปี 9 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
22/7/1969 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 191 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์