ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงพาณิชย์

KRUNG PANICH REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102511000694
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/10/2511 พ.ศ. (55 ปี 7 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
16/10/1968 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 327 ถนนยมราชสุขุม แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า