ห้างหุ้นส่วนสามัญ เสียงไทยอุตสาหกรรม

THAI SOUND INDUSTRY REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102511000571
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/8/2511 พ.ศ. (55 ปี 10 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
15/8/1968 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 390 ถนนพระราม 5 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
วัตถุประสงค์ 95210 การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค