ห้างหุ้นส่วนสามัญ วาสนาส่งอุตสาหกรรม

VASANASONG INDUSTRY REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102511000244
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/3/2511 พ.ศ. (56 ปี 29 วัน ที่แล้ว)
15/3/1968 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 522/85 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20210 การผลิตยาปราบศัตรูพืชและเคมีภัณฑ์อื่นๆ เพื่อการเกษตร