ห้างหุ้นส่วนสามัญ ราษฎร์กิจฟิล์ม

RAJKIT FILMS REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102510000798
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/11/2510 พ.ศ. (56 ปี 6 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
17/11/1967 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 380 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59131 กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์