ห้างหุ้นส่วนสามัญ บางกอกไทยซอสเซส

BANGKOK THAI SAUSACD REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102510000691
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/10/2510 พ.ศ. (56 ปี 8 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
18/10/1967 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 283,500 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 239/2 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10132 การผลิตไส้กรอกลูกชิ้นและผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายกันที่ทำจากเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก