ห้างหุ้นส่วนสามัญ ช.เอนกสมบัติ เทรดดิ้ง

CH. ANAKE SOMBUT TRADING REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102510000640
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/10/2510 พ.ศ. (56 ปี 6 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
6/10/1967 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,050,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1725 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02100 วนวัฒนวิทยาและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับป่าไม้