ห้างหุ้นส่วนสามัญ เรือขาว

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102510000399
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/6/2510 พ.ศ. (56 ปี 9 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
30/6/1967 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 296 ตลาดริมน้ำท่าเตียน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 50111 การขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรือโดยสารข้ามฟาก