ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณาวัฒน์

KANAVAT REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102510000356
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/6/2510 พ.ศ. (56 ปี 11 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
26/6/1967 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1307/4-5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46633 การขายส่งสีทาน้ำมันชักเงาและแลกเกอร์