ห้างหุ้นส่วนสามัญ พิทักษ์ภาพยนต์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102509000526
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/7/2509 พ.ศ. (57 ปี 10 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
28/7/1966 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 52 ถนนเทอดไทย แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 77309 การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรอุปกรณ์และสินค้าที่จับต้องได้อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น