ห้างหุ้นส่วนสามัญ พัฒนาการกิฬาในร่ม

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102508000557
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/7/2508 พ.ศ. (58 ปี 8 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
30/7/1965 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,500 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1417/16 ตลาดไกรศักดิ์ ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 77299 การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น