ห้างหุ้นส่วนสามัญ ยูนิเวอร์แซลเทรดเดอร์ส

UNIVERSAL TRADERS REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102508000476
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/7/2508 พ.ศ. (58 ปี 9 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
20/7/1965 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 687 ถนนเยาวราช แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59131 กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์