ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลีลาภรณ์

LEELAPORN REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102508000131
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/3/2508 พ.ศ. (59 ปี 19 วัน ที่แล้ว)
24/3/1965 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 52 จุฬาซอย 16 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15201 การผลิตรองเท้าหนัง