ห้างหุ้นส่วนสามัญ นครใต้พานิชการ

SOUTH METROPOLITAN TRADING REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102507000847
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/12/2507 พ.ศ. (59 ปี 5 เดือน ที่แล้ว)
30/12/1964 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 69 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85220 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทอาชีวศึกษา