ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตันจีเวลรี่

TAN JEWELRY REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102507000774
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/11/2507 พ.ศ. (59 ปี 4 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
24/11/1964 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1109 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 32113 การเจียระไนและการขัดเพชรพลอย