ห้างหุ้นส่วนสามัญ คล้ายพงษ์เซอร์วิส

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102507000707
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/10/2507 พ.ศ. (59 ปี 5 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
29/10/1964 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 723 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46612 การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว