ห้างหุ้นส่วนสามัญ เทวรักษ์บริการ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102507000642
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/10/2507 พ.ศ. (59 ปี 6 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
5/10/1964 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 95 ถนนตลาดพลู แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 52231 กิจกรรมการดำเนินงานของสนามบิน (ยกเว้น การขนถ่ายสินค้า)