ห้างหุ้นส่วนสามัญ วรรณจักรฟาร์ม

VANNAJUKFRAM REGISTERE ORDINARY PARTNERSHIP.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102507000481
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/7/2507 พ.ศ. (59 ปี 10 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
22/7/1964 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง ตึกเลขที่ 58 ถนนพระราม 4 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 03221 การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด