ห้างหุ้นส่วนสามัญ ศึกษาวัฒนา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102507000324
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/5/2507 พ.ศ. (59 ปี 11 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
18/5/1964 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 756 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ