ห้างหุ้นส่วนสามัญ สระบุรีเมืองทอง

SARABURI MUANG THONG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102507000090
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/1/2507 พ.ศ. (60 ปี 4 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
27/1/1964 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 31 ซอยตลาดหลวง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 29102 การผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล