ห้างหุ้นส่วนสามัญ กู๊ดวิลเทรเดอร์ส (บริการดีวันจันทร์)

GOODWILL TRADERS REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102506000606
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/8/2506 พ.ศ. (60 ปี 8 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
5/8/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 31 ซอยหน้าวัง ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว