ห้างหุ้นส่วนสามัญ ส.ไทยประมง

S. THAI PRAMONG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102506000291
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/4/2506 พ.ศ. (61 ปี 9 วัน ที่แล้ว)
4/4/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 960,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 89 ซอยองค์การสพานปลา ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 03111 การจับปลาทะเล