ห้างหุ้นส่วนสามัญ คาร์โบรันดัมท์

CARBORUMDUMT REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102505000882
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/12/2505 พ.ศ. (61 ปี 4 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
25/12/1962 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 614 ถนนประชาธิปก แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47723 ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง