ห้างหุ้นส่วนสามัญ กัมปนาท

HUA LAN REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102505000840
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/12/2505 พ.ศ. (61 ปี 5 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
7/12/1962 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 900,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 283/7 - 12 ถนนสุริวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว