ห้างหุ้นส่วนสามัญ มินเซนลอรัชวี

MINSEN LORRJCHAVY REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102505000793
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/11/2505 พ.ศ. (61 ปี 4 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
20/11/1962 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 217,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 320 หมู่ที่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13112 การปั่นด้ายจากเส้นใยธรรมชาติ