ห้างหุ้นส่วนสามัญ โฮอาร์ด แอนด์ ชุงกำปะนี

HOWARD AND CHUNG CO. REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102505000742
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/10/2505 พ.ศ. (61 ปี 5 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
30/10/1962 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 135/21 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
วัตถุประสงค์ 66121 กิจกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์