ห้างหุ้นส่วนสามัญ คิงส์เฟอร์นิชิ่ง

KING FURNISING REGISTERE ORDINARY PARTNERSHIP.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102505000734
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/10/2505 พ.ศ. (61 ปี 6 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
26/10/1962 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 951-953 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46494 การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน