ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพพืชผลเจริญ

BANGKOK SUPERIORTIVE PRODUCTS REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102505000653
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/9/2505 พ.ศ. (61 ปี 7 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
19/9/1962 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 5 ตรอกเพ็ชรพลอย ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46699 การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น