ห้างหุ้นส่วนสามัญ 111 สุพรรณพานิช

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102505000173
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/2/2505 พ.ศ. (62 ปี 2 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
6/2/1962 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 804-806 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49339 การขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น