ห้างหุ้นส่วนสามัญ บางกอกเป้นติ้งคอนแทร็กเตอร์

BANGKOK PENTINGCON TRECTER REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102505000041
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/1/2505 พ.ศ. (62 ปี 5 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
9/1/1962 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 4 ตรอกโรงพยาบาล 3 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43303 การทาสี