ห้างหุ้นส่วนสามัญ จ.รวมกิจเจริญ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102504000579
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/7/2504 พ.ศ. (62 ปี 10 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
3/7/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 140,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 9 ซอยบางแวก 4 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25999 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น