ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซุปเปอร์ไล้ท์ ชีดเมตัล

THE SUPERLITE SHEET METAL REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102504000528
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/6/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
19/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 41 ถนนปฎิพันธ แขวงสามเสนใน* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25993 การผลิตตู้นิรภัยและเครื่องใช้สำนักงานที่ทำจากโลหะ (ยกเว้น เฟอร์นิเจอร์)