ห้างหุ้นส่วนสามัญ จินตนาไทยพาณิชย์

KUY CHIN THAI REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102504000137
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/2/2504 พ.ศ. (63 ปี 2 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
7/2/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 893 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 14120 การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า