ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชนินทร์สถาปัตย์

CHANINTR ARCHITECIURE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102503001504
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/12/2503 พ.ศ. (63 ปี 4 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
7/12/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 108/6 ข. ซอยทวีสุข ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43303 การทาสี