ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุดาจันทร์(แอม.แอส.เกียนจันด์ แอนด์โก)

SUDARSHAN FILMS (M.S. GIAN CHAND & CO) REGISTERED ORDINARY PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102503001474
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/11/2503 พ.ศ. (63 ปี 5 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
25/11/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 447 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์