ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไร่หาดใหญ่

RHAI HARDYAI REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102503001377
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/10/2503 พ.ศ. (63 ปี 5 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
31/10/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 975/6-975/7 ถนนเพลินจิตต์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 01291 การปลูกต้นยางพารา