ห้างหุ้นส่วนสามัญ กวางหยวน

KWONG YUEN REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102503000494
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 28 วัน ที่แล้ว)
24/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 700,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 953/1 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า