ห้างหุ้นส่วนสามัญ รวมช่างเวชชภัณฑ์

ROUM CHANG VECH PHANT REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102503000303
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
16/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,800,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 113/37 ซอยวัดสุวรรณคีรี ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 32501 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้น ทางทันตกรรม)