ห้างหุ้นส่วนสามัญ คุณาวุฒิภาพยนตร์

N0N

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102503000249
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 3 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
9/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 382 หลังกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59111 กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์