ห้างหุ้นส่วนสามัญ พงษ์วรสิน

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102502001268
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/9/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
17/9/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 70,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 194 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10739 การผลิตลูกกวาดและขนมอื่นๆ ที่ทำจากน้ำตาล ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น