ห้างหุ้นส่วนสามัญ จิตรภักดี

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102502000776
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/6/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
26/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 13/3 ถนนเตชะวณิชย์ แขวงสามเสนใน* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46631 การขายส่งอิฐหินปูนทรายและผลิตภัณฑ์คอนกรีต