ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอาว์ตาร์ซิงห์ แอนด์ กัมปะนี (แบงกอกเลสโก)

AVTAR SINGH & COMPANY (BANGKOK LACE CO) REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102502000067
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/1/2502 พ.ศ. (65 ปี 3 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
10/1/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 12,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 158-160 ถนนเสริมสินค้า แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13999 การผลิตสิ่งทออื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น