ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุสาไหมไทย

USHA THAI SILK REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102502000059
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/1/2502 พ.ศ. (65 ปี 3 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
9/1/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 670/62 ถนนจรัลสนิทวงศ์ ซอยเทพนิมิตร แขวงบางพลัด* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ