ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปืนเดโช

DEJO FIRE - ARMS REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102501001744
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/12/2501 พ.ศ. (65 ปี 4 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
3/12/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 175 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46696 การขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์